Algemene voorwaarden

 A. ALGEMENE BEPALINGEN

 

 1. Onder opdrachtnemer wordt in deze voorwaarden verstaan De Winstconsultant.

 Artikel 1: Definities

 1. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden, hoe ook genaamd, behorende tot het gebruikelijke werkterrein van het administratiekantoor of de consultancy.
 1. Onder werkzaamheden wordt in deze voorwaarden verstaan de door opdrachtgever aan opdrachtnemer opgedragen en door laatstgenoemde aangenomen werkzaamheden die door opdrachtnemer dienen te worden verricht, welke werkzaamheden onder meer kunnen omvatten: het voorbereiden en/of voeren van een (complete) boekhouding c.q. administratie ten behoeve van opdrachtgever, het bieden van hulp bij het opstellen van jaarstukken en begrotingen, het verzorgen van belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop, alsmede alle handelingen, diensten en verrichtingen die naar algemeen inzicht en op enig moment dienstig (kunnen) zijn in verband met bedoelde werkzaamheden. Tevens het geven van consultancy en coachingsessies.
 1. Onder levering wordt in deze voorwaarden verstaan het in het bezit van opdrachtgever stellen van de resultaten van de opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden c.q., indien zulks niet mogelijk is, het verrichten van de opgedragen werkzaamheden.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid.

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven van opdrachtnemer, alsmede op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, daaronder begrepen alle daaruit voortvloeiende of daarop voortbouwende verbintenissen.
 1. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover schriftelijk door opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen. Deze afwijkingen en/of aanvullingen zullen slechts betrekking hebben op de betrokken overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 1. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

 

 

 B. PRIJSOPGAVEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 

Artikel 3

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van opdrachtnemer zijn tot het moment van totstandkoming van een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer zulks in de aanbiedingen of prijsopgaven aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.
 1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de hem opgedragen werkzaamheden mondeling dan wel schriftelijk aanvaardt, bij voorkeur door middel van een opdrachtbevestiging, of met de uitvoering daarvan op een voor opdrachtgever kenbare wijze aanvangt. De in de voorafgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten.
 1. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever te doen weten dat er op die overeenkomst deze voorwaarden van toepassing zullen zijn en, tenzij zulks reeds eerder was geschied, deze vòòr of bij het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever ter hand te stellen. Indien dit laatste redelijkerwijs niet mogelijk is, dient opdrachtnemer opdrachtgever vòòr of bij het afsluiten van de overeenkomst bekend te maken dat deze voorwaarden bij hem ter inzage liggen, alsmede dat deze voorwaarden desgewenst kosteloos aan hem zullen worden toegezonden.
 1. Onverminderd hun gehoudenheid tot volledige nakoming van de uit de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen gedurende de looptijd der overeenkomst, zijn opdrachtnemer en opdrachtgever te allen tijde gerechtigd een overeenkomst voor het voeren van de boekhouding en belastingzaken op te zeggen, zulks met inachtneming van een termijn van tenminste vijf werkdagen. Opdrachtnemer zal van deze bevoegdheid geen gebruik maken, tenzij er sprake zal zijn van een onwerkbare situatie of een verstoorde vertrouwensrelatie. Afgesloten coaching trajecten kunnen nimmer door opdrachtgever opgezegd worden.

 

 

 C. VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER

 

Artikel 4

 1. Opdrachtnemer voert de hem opgedragen werkzaamheden zorgvuldig en naar beste weten en kunnen uit.
 1. Indien de werkzaamheden van opdrachtnemer beogen een bepaald (financieel) eindresultaat ten behoeve van opdrachtgever te bewerkstelligen, wordt gezien de aard van de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden, nimmer gegarandeerd dat dit beoogde resultaat daadwerkelijk zal worden bereikt.
 1. Opdrachtnemer is bevoegd bij de uitvoering van de hem opgedragen werkzaamheden eventueel bij hem in loondienst zijnde personen in te schakelen.

Opdrachtnemer is voorts gerechtigd de opgedragen werkzaamheden of onderdelen daarvan, waaronder het verwerken van gegevens, uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in loondienst zijnde derden, indien dit de goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert. Opdrachtnemer is voor de uitvoering van de werkzaamheden door deze aldus door hem ingeschakelde personen verantwoordelijk als ware deze werkzaamheden door opdrachtnemer zelf uitgevoerd.

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken ten aanzien van alle informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld, alsmede van de door verwerking daarvan verkregen resultaten, tenzij opdrachtnemer daarvan door opdrachtgever zal zijn ontheven.
 1. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij door opdrachtnemer is verkregen.

 

 

D. UURTARIEF EN VERSCHOTTEN

 

Artikel 5

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt een opdracht aanvaard en worden de overeengekomen werkzaamheden door opdrachtnemer verricht tegen vergoeding van de overeengekomen of bij gebreke daarvan de door opdrachtnemer voor de betrokken werkzaamheden van tijd tot tijd gebruikelijk gehanteerde (uur)tarieven en verschotten, vermeerderd met de daarover verschuldigde BTW.
 1. Op schriftelijk verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer aan deze toezenden een lijst waarin opgenomen de door opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde (uur)tarieven, alsmede tarieven terzake van verschotten.
 1. Indien de overeenkomst is aangegaan voor een vast bedrag, houdt opdrachtnemer het recht meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.

Opdrachtgever wordt, tenzij zulks redelijkerwijs niet mogelijk is, vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden, in welk geval hij binnen vijf werkdagen schriftelijk dient te berichten dat hij zich met de extra werkzaamheden en daarmee samenhangende kosten niet kan verenigen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer bevoegd zal zijn de aanvullende werkzaamheden onverkort uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 

 

E. DECLARATIE EN BETALING

 

Artikel 6

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden tenminste twee maal per maand aan opdrachtgever gedeclareerd. Aan het einde van de looptijd der overeenkomst zal een einddeclaratie worden opgesteld. De declaratie is zodanig gespecificeerd dat opdrachtgever daaruit voldoende inzicht verkrijgt in de samenstelling van de componenten die tezamen het gedeclareerde bedrag vormen.
 1. Betaling der declaratie(s) dient te geschieden binnen veertien dagen na de op de declaratie vermelde datum. Als dag van betaling geldt de dag van creditering van de daartoe door opdrachtnemer kenbaar gemaakte bankrekening.
 1. De opdrachtgever die niet is een natuurlijk persoon is niet bevoegd zich op schuldvergelijking of compensatie te beroepen.
 1. Reclames terzake een door opdrachtnemer aan opdrachtgever verzonden declaratie dient te geschieden binnen vier weken na de op deze declaratie vermelde datum.

Ieder recht van reclame terzake een declaratie vervalt door overschrijding van deze termijn, tenzij opdrachtgever aantoont binnen deze termijn geen kennis te hebben kunnen nemen van de declaratie en met bekwame spoed nadien heeft gereclameerd.

 1. De omvang van de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden zal worden vastgesteld aan de hand van de door opdrachtnemer ter zake bijgehouden administratieve (tijd)gegevens, tenzij deze gegevens aantoonbaar onjuist zijn.
 1. Ingeval van niet c.q. niet tijdige betaling is opdrachtgever, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling door opdrachtnemer zal zijn vereist, over het openstaande bedrag der declaratie een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening, met een minimum van € 40 per declaratie.
 1. Indien opdrachtgever in verzuim is komen voorts, vijftien dagen na schriftelijke aanmaning door opdrachtnemer, te zijner laste alle schaden en kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de invordering van het openstaande bedrag vallende, waaronder begrepen de kosten van een eventuele faillissementsaanvrage. De buitengerechtelijke incassokosten zijn tenminste gelijk aan het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75. Onder gerechtelijke kosten zijn begrepen de kosten van rechtskundige bijstand van opdrachtnemer.
 1. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever betaling van een voorschot of genoegzame zekerheid voor het nakomen van diens verplichtingen te verlangen. Indien opdrachtgever niet terstond aan een daartoe strekkend verzoek van opdrachtnemer voldoet, is opdrachtnemer gerechtigd diens werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten c.q. af te breken totdat opdrachtgever alsnog aan diens betreffende verplichtingen voldoet. Zolang opdrachtgever niet aan dit verzoek heeft voldaan, zal opdrachtgever in verzuim zijn, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling zal zijn vereist.

Blijft naar aanleiding van een verzoek van opdrachtnemer een voorschot te betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie binnen vijf werkdagen uit, dan zal opdrachtnemer gerechtigd zijn schriftelijk per aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden.

Opdrachtnemer blijft onverminderd het recht behouden op betaling van de reeds door hem verrichte werkzaamheden en op een aan hem vanwege de ontbinding toekomende schadevergoeding.

 

F. AANLEVERING, LEVERTIJD EN AFLEVERING

 

Artikel 7

 1. Behoudens anders luidende overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de aanlevering der benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer op door opdrachtnemer te bepalen wijze en in door opdrachtnemer te bepalen vorm en aantal. Het hier gestelde is ook van toepassing op de aflevering van stukken, boeken, bescheiden e.d. door opdrachtnemer aan opdrachtgever.
 1. Levering dient plaats te vinden binnen de overeengekomen, of bij gebreke daarvan binnen een gelet op de opgedragen werkzaamheden redelijke termijn.
 1. Indien opdrachtgever, door welke oorzaak dan ook, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen c.q. deze niet tijdig of niet volledig ter beschikking van opdrachtnemer stelt, is opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop wel voldaan is door opdrachtgever aan zijn verplichting tot aanleveren van stukken, boeken, bescheiden etc..
 1. Opdrachtnemer is gehouden, indien opdrachtgever langer dan vier weken na het tot stand komen van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever in gebreke blijft met de aanlevering van voormelde bescheiden, opdrachtgever om nadere informatie te vragen. Zolang opdrachtnemer zijn werkzaamheden opschort ten gevolge van het ontbreken c.q. het niet tijdig of niet voldoende aanleveren van bescheiden door opdrachtgever, is opdrachtnemer jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor de daaruit eventueel (te) ontstane directe of indirecte schade, winstderving, administratieve of fiscale boete, verhogingen, hoe ook genaamd.

 

 

G. RENTERECHT

 

Artikel 8

Opdrachtnemer is bevoegd de afgifte van alle zich in het kader van de opgedragen werkzaamheden onder hem bevindende stukken, boeken, diskettes, administratieve en/of andere gegevens en overige bescheiden op te schorten totdat opdrachtgever terzake die opdracht volledig aan zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer, derhalve inclusief eventueel verschuldigde rente en kosten, zal hebben voldaan dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid zal hebben gesteld, één en ander voor zover deze zaken als zodanig bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.

 

H. RECLAMES

 

Artikel 9

 1. Onder reclames worden in deze voorwaarden verstaan alle grieven van opdrachtgever wegens door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, zulks evenwel met uitzondering van reclames betreffende terzake gezonden declaraties.
 1. Reclames dienen schriftelijk bij opdrachtnemer te worden ingediend binnen dertig dagen na (iedere) levering of, indien het gebrek van opdrachtgever niet aanstonds kenbaar was, binnen dertig dagen na constatering van het gebrek. De reclames moeten behelzen een duidelijke en deugdelijk gemotiveerde omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken.
 1. Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen dertig dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of en in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame, als zijnde al dan niet terecht, tegemoet zal worden gekomen.
 1. Indien de reclame door de opdrachtnemer c.q. in overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever niet in der minne kan worden opgelost binnen twee maanden na ontvangst van de reclame door opdrachtnemer, is ieder der partijen bevoegd het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.
 1. Reclames geven opdrachtgever niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande declaraties op te schorten, tenzij opdrachtgever een onherroepelijke bankgarantie stelt terzake van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met 10% wegens rente en kosten, en in deze garantie de bepaling is opgenomen dat deze door opdrachtnemer kan worden ingeroepen indien en voor zover de reclame bij vonnis van de bevoegde rechter ongegrond wordt bevonden of indien opdrachtgever terzake deze reclame niet binnen één maand na het stellen van deze bankgarantie, een geschil bij de bevoegde rechter aanhangig zal hebben gemaakt.

 

I. GEBRUIKSRECHTEN OPDRACHTGEVER

 

Artikel 10

De resultaten van de door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever verrichte werkzaamheden mogen door opdrachtgever uitsluitend zelf c.q. binnen de eigen onderneming en binnen het kader van de verleende opdracht worden gebruikt, tenzij uit de opdracht uitdrukkelijk anders voortvloeit of opdrachtnemer aan opdrachtgever voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend deze resultaten aan derden te openbaren of deze door derden te doen gebruiken. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen mogelijke aanspraken van derden indien opdrachtgever deze bepaling niet nakomt.

 

J. RISICO VAN OPSLAGINFORMATIE

 

Artikel 11

 1. Eventuele beschadiging of teloorgang van bij opdrachtnemer of derden opgeslagen informatie van opdrachtgever is voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij opdrachtnemer aantoonbaar tekort is geschoten in zijn verplichting tot zorgvuldige opslag van deze informatie. Het is opdrachtnemer toegestaan bij deze opslag gebruik te maken van computerbanden en/of schijven en/of microfilm.
 1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of teloorgang van informatie tijdens vervoer of verzending daarvan, ongeacht door wie en op welke wijze dit vervoer plaatsvindt.
 1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken van derde(n), voortvloeiende uit of verband houdende met de beschadiging of teloorgang van informatie als hier bedoeld.

 

K. AANSPRAKELIJKHEID

 

Artikel 12

 1. Opdrachtnemer is gehouden zich te allen tijde voor mogelijke door opdrachtgever te lijden schade ten gevolge van gebreken in de uitvoering van de opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden, daaronder begrepen het niet tijdig uitvoeren daarvan, te verzekeren overeenkomstig de opvattingen en op de voorwaarden die voor de beroepsgroep in het maatschappelijk verkeer van tijd tot tijd zullen gelden.
 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een gebrekkige of niet tijdige uitvoering van de aan opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden wordt uitdrukkelijk beperkt tot en uitgesloten boven het verzekerde bedrag onder de in het vorige lid bedoelde verzekering van opdrachtnemer.
 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van gebrekkige of niet tijdige uitvoering van de hem opgedragen werkzaamheden, indien opdrachtgever zijnerzijds niet al het nodige heeft gedaan om opdrachtnemer in staat te stellen de hem opgedragen werkzaamheden naar behoren en tijdig uit te voeren, tenzij deze schade aantoonbaar geen verband houdt met het in dit opzicht tekort schieten van opdrachtgever.
 1. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het geval het met de opgedragen werkzaamheden beoogde (financiële) resultaat of effect niet wordt behaald.

 

 

L. ONTBINDING

 

Artikel 13

Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen de tussen hen tot stand gekomen overeenkomst geheel of, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, bij aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de andere partij kunnen ontbinden, indien en zodra zich één van de navolgende omstandigheden voor zal doen:

 1. De andere partij komt haar verplichtingen onder de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, binnen 20 werkdagen niet, niet tijdig of niet behoorlijk na.
 1. De andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt.
 1. De andere partij onder curatele wordt gesteld dan wel onder bewind wordt geplaatst.
 1. De andere partij zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stillegt of staakt, dan wel dit geheel of gedeeltelijk aan een derde overdraagt.

 

M. OVERMACHT

 

Artikel 14

 1. Als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, die opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, geldt iedere omstandigheid waarmee opdrachtnemer bij het tot stand komen van de overeenkomst redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van opdrachtnemer kan worden verlangd, daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking en calamiteiten, zoals waterschade, brand, diefstal en defecten of storingen in de bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden gebruikte apparatuur.
 1. Opdrachtnemer is gehouden opdrachtgever onverwijld te waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht als in vorenbedoelde zin voordoet.
 1. Ingeval van overmacht zullen partijen overleg plegen omtrent de daaraan toe te kennen gevolgen.

 

N. GESCHILLEN

 

Artikel 15

 1. Alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 1. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst, hoe ook genaamd, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter.

 

 Deze algemene voorwaarden zijn onder nummer 20/200 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad.